ដំណើរការសុំទិញសិទ្ធិបណ្តុះបណ្តាលផ្តាច់មុខទាំង ៩ ចំណុចមានដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១
បំពេញ និងប្រគល់ទម្រង់បែបបទស្នើសុំសម្ងាត់ ជូនមកការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CMA Cambodia។
ជំហានទី២
គណៈកម្មាការជ្រើសរើសរបស់សាលា CMA Cambodia នឹងពិនិត្យទម្រង់បែបបទស្នើសុំ។ ពាក្យស្នើសុំនឹងត្រូវបានយល់ព្រម ឬបដិសេធសម្រាប់ដំណើរការបន្តទៀត។
ជំហានទី៣
ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំត្រូវបានទទួល យើងនឹងអញ្ជើញអ្នកមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CMA Cambodia ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណង ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីផលិតផលនិងទស្សនៈអាជីវកម្មរបស់យើង។
ជំហានទី៤
ត្រួតពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការទិញសិទ្ធិរួមគ្នា។
ជំហានទិ៥
ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CMA Cambodia នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទទួលបានសិទ្ធិបណ្តុះបណ្តាលដោយតំរូវបង់ប្រាក់កក់ចំនួន ៨០% នៃតម្លៃសិទ្ធិសរុប។
ជំហានទី៦
ព្រមព្រៀងចុងក្រោយលើការបើកសាលា។
ជំហានទី៧
ព្រមព្រៀងលើកាលវិភាគបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិក។
ជំហានទី៨
អនុវត្តន៍គម្រោងបើកសាលា
ជំហានទី៩
បណ្តុះបណ្តាលពេលអនុវត្តន៍ការងារ (បណ្តុះបណ្តាលអនុវត្តន៍ការងារ)

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia