ការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ

សិស្សានុសិស្សដែលរៀនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA នឹងចូលរួមក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិនៅក្នុង ប្រទេសតៃវ៉ាន់ សិង្ហបុរី ឬហ្វីលីពីន។

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia