កម្មវិធីសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ

ពេលព្រឹក៖

  • ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៩:០០ ព្រឹក 
  • ម៉ោង ៩:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក 
  • ម៉ោង ១០:៣០ ដល់ ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

ពេលរសៀល៖

  • ម៉ោង ១២:៣០ ដល់ ១៤:០០ រសៀល 
  • ម៉ោង ១៤:១៥ ដល់ ១៥:៤៥ រសៀល 
  • ម៉ោង ១៦:០០ ដល់ ១៧:៣០ ល្ងាច

ពេលយប់៖

  • ម៉ោង ១៨:០០ ដល់ ១៩:៣០ យប់

កម្មវិធីសិក្សាថ្ងៃអង្ការដល់សុក្រ

ម៉ោង ១៤:១៥ ដល់ ១៥:៤៥ រសៀល 
ម៉ោង ១៦:០០ ដល់ ១៧:៣០ ល្ងាច

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ

 

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវលោកតាណឺយ ទល់មុខសាលាចិន ចុងសាន ក្រុងសៀមរាប
គេហទំព័រ៖ www.cmacambodia-edu.com
ហ្វេសបុក៖ CMA Cambodia Mental Arithmetic
អ៊ីម៉ែល៖ info@camcambodia-edu.com
នាយកសាលា៖ bunthy.rous@cmacambodia-edu.com
ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855(0)12 88 64 76 | +855(0)16 71 80 43
+855(0)61 437 480 | +855(0)87 706 767 | +855(0)97 279 4858


Contact Us - Online Enquiry Form

become a teacher

Join us to be a Certified Teacher at CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia