ទស្សនៈនៃភាពជោគជ័យ

ភាពជោគជ័យនៃជីវិត មិនកើតឡើងចំពោះតែបុគ្គលដែលខ្លាំង ឬពូកែជាងអ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ បុគ្គលជោគជ័យ គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែគិតថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបាន។


ណាប៉ូឡេអុង ហ៊ីល

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia