ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

ចក្ខុវិស័យ:
ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលមួយ ដែលមានគុណភាពអប់រំឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បេសកកម្ម:
ផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាពអប់រំឈានមុខគេ បរិយាកាសសិក្សាមានសុវត្ថិភាព និងផាសុខភាពជាងគេព្រមទាំងបំពេញតម្រូវការទាំងអស់របស់អតិថិជនគ្រប់រូប

គុណតម្លៃរបស់ CMA:
១. បច្ចេកទេស/ជំនាញ
២. គ្រូបង្រៀនមានសម្ថភាពខ្ពស់
៣. សេវាមានគុណភាពខ្ពស់
៤. ធនធាន គ្រឿងបរិក្ខារ និងបរិយាកាសសិក្សាទំនើប

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia