ការប្រឡងលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិត

សិស្សានុសិស្សដែលរៀនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA នឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សកម្ពុជា និង សិស្សអន្តរជាតិជាច្រើន នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិត។ ចាប់ពីខែកក្កដា រហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្ស នឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រចាំខែ ជាមួយសិស្សកម្ពុជាទាំងអស់ដែលរៀនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA ។ សិស្សឆ្នើមប្រចាំខែនីមួយៗ នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន ៥០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia